Algemene voorwaarden

by WINNIE
Artikel 1 by Winnie

by Winnie is een eenmanszaak en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 78025702. by Winnie houdt zich bezig met het geven van communicatieadvies in de breedste zin van het woord en met het uitvoeren van de geadviseerde communicatiestrategie; als extern adviseur bij een specifiek communicatievraagstuk of in de rol van interim teamleider of communicatieadviseur bij de opdrachtgever intern.

Artikel 2 Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huidige en toekomstige) opdrachten die de opdrachtgever aan by Winnie verstrekt.
 • Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk, ook voor de door by Winnie ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten by Winnie aansprakelijk kan zijn.
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 Opdracht
 • Artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
 • by Winnie verricht haar werkzaamheden uitsluitend voor de opdrachtgever; derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 • by Winnie mag bij de uitvoering van de opdracht derden in schakelen. Dat gebeurt voor zover mogelijk alleen in overleg met de opdrachtgever. by Winnie mag bij de inschakeling van derden de aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden aanvaarden.
 • De opdrachtgever vrijwaart by Winnie voor vorderingen van derden tot schadevergoeding die verband houden met werkzaamheden die by Winnie verricht voor de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart by Winnie ook voor de kosten van verweer tegen die vorderingen.
 • by Winnie voert de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. by Winnie kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 • Eventueel in de opdracht opgenomen termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van by Winnie op en daarom geen grond voor ontbinding van deze overeenkomst. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, kunnen slechts gezien worden als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en by Winnie is overeengekomen.
Artikel 4 Beëindiging opdracht en opschorting werkzaamheden
 • Zowel opdrachtgever als by Winnie kan de opdracht te allen tijde beëindigen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 • Indien de opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichtingen tegenover by Winnie, kan by Winnie, naar haar keuze haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.
 • Indien by Winnie tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door de opschorting of ontbinding op enige manier zijn ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, is by Winnie gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan (inclusief de kosten van ingeschakelde derden) alsmede tot een vergoeding van 50% van het resterende deel van het honorarium, dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
Artikel 5 Informatie
 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en stukken die by Winnie volgens haar nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, ter beschikking te stellen, dan wel haar medewerking te verlenen zodat by Winnie de volgens haar noodzakelijke informatie kan inwinnen.
 • Opdrachtgever zal by Winnie direct informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de verleende opdracht van belang kunnen zijn.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan by Winnie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
Artikel 6 Tarief en betaling
 • De vergoeding voor de werkzaamheden van by Winnie wordt in beginsel berekend op basis van bestede tijd maal de door by Winnie gehanteerde uurtarieven. De gehanteerde tarieven staan vermeld in de offerte en/of in een Overeenkomst van Opdracht. Deze tarieven zijn exclusief BTW en verschotten en kunnen periodiek worden verhoogd.
 • Verschotten, zoals kosten van ingeschakelde derden en reis-en verblijfkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • by Winnie en opdrachtgever kunnen in plaats van een uurtarief, een vaste prijs voor een duidelijk omschreven opdracht overeenkomen. Wanneer een dergelijke opdracht tussentijds wordt bijgesteld, gewijzigd of uitgebreid, of wanneer blijkt dat de overeengekomen vaste prijs is geoffreerd op basis van onvolledige of onjuiste informatie, zullen de eventuele extra werkzaamheden als meerwerk worden doorberekend aan opdrachtgever. Voor dit meerwerk geldt het uurtarief dat in de offerte en/of in de Overeenkomst van Opdracht staat vermeld.
 • by Winnie declareert in beginsel maandelijks. De betaling door opdrachtgever dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 • Bezwaren met betrekking tot declaraties van by Winnie dienen schriftelijk binnen veertien dagen na factuurdatum ingediend te zijn. Na deze periode vervallen zij.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van by Winnie op de schorten of de declaraties te betalen door middel van verrekening.
 • De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling van de declaraties van by Winnie de wettelijke rente alsmede de redelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. by Winnie behoudt daarbij het recht om veroordeling in de gerechtelijke kosten te vorderen.
 • by Winnie is altijd bevoegd om van de opdrachtgever te verlangen dat hij zekerheid verschaft voor de betaling van de declaraties in de vorm van een waarborgsom/voorschot. Een waarborgsom/voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met openstaande declaraties. Een eventueel restant van een waarborgsom/voorschot wordt dan aan de opdrachtgever gerestitueerd.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van by Winnie op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid
 • by Winnie zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is by Winnie voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 • Iedere aansprakelijkheid van by Winnie is beperkt tot de door by Winnie in het kalenderjaar van het schade brengend voorval voor de desbetreffende opdracht gedeclareerde en door de opdrachtgever betaalde vergoeding (exclusief verschotten), met een maximum van € 25.000, -.
 • by Winnie is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van een in het kader van een opdracht ingeschakelde derde.
 • Het recht op schadevergoeding vervalt zes maanden nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van by Winnie.
Artikel 8 Overige bepalingen
 • Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 • by Winnie heeft het recht om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
Artikel 9 Geheimhouding
 • Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 • Moet by Winnie volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
 • Nederlands recht is van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten die de opdrachtgever aan by Winnie verstrekt.
 • Alle geschillen tussen de opdrachtgever en by Winnie worden uitsluitend beslecht door de bevoegde sector van de Rechtbank Rotterdam, met dien verstande dat by Winnie, niettegenstaande het voorgaande, gerechtigd is een geschil aanhangig te maken bij een rechter die op basis van internationale bevoegdheidsregels rechtsmacht heeft.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van 20 mei 2020 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 2 juni 2020.

by Winnie | info@bywinnie.nl | www.bywinnie.nl | KVK 78025702 | BTW NL003283308B90